Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Poniedziałek, 17 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Aktywizacja zawodowa i społeczna

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Aktywizacja zawodowa i społeczna
INTEGRA II

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Budżet projektu:

Budżet projektu na lata 2015 – 2017 wynosi: 1 783 038,00 zł

Uczestnicy / uczestniczki projektu:

W latach 2015 – 2017 planuje się objąć wsparciem około 120 osób w tym 20 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej i 100 osób w ramach kontraktów socjalnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracja społeczno – zawodowa osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Dąbrowy Górniczej.

Cele szczegółowe projektu:

- podniesienie poziomu integracji społecznej

- podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji o charakterze społecznym niezbędnych do samodzielnego przezwyciężania trudności życiowych

- inicjowanie i wspieranie partnerskich inicjatyw lokalnych.

Co oferuje projekt:

Projekt zakłada zastosowanie rozbudowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb ścieżek wsparcia, których realizacja doprowadzić ma do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i wspierać proces integracji z rynkiem pracy. Ścieżki wsparcia opracowane będą z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, Zakłada się realizację dwóch rodzajów ścieżek wsparcia: w ramach umów PAL i w ramach kontraktów socjalnych. Obydwa narzędzia będą miały charakter trójstronny tak, aby zagwarantować największą efektywność podejmowanych działań. Ścieżki wsparcia opracowane będą z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Nowe umiejętności i rozwój:

Dla uczestników i uczestniczek projektu planuje się między innymi trening pracy, szkolenia, staże zawodowe, treningi kompetencji społecznych, Program Aktywizacja i Integracja, wsparcie doradcy zawodowego, poradnictwo specjalistyczne oraz realizację Programu Aktywności Lokalnej.

 

INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczejw ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS