Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 20 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

 

KOMUNIKAT


Informujemy, iż od 1 sierpnia 2015 można składać wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na okres świadczeniowy 2015/2016


Wnioski do pobrania od dnia 6 lipca 2015 w pokoju nr 213


Przyjmowanie i wydawanie wniosków w pokoju nr 213, II piętro
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Piłsudskiego 2

Godziny przyjmowania interesantów
czwartek: 8.00 - 16.30
pozostałe dni robocze: 8.00 – 14.00


Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

2. Zaświadczenia pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów w roku 2014.

3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r.

4. Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2014r. alimentów.

5. Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich).

6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

7. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:

 • świadectwo pracy + Pit 11 za 2014r. (w przypadku utraty dochodu - ksero);
 • umowa zlecenie +Pit 11 za 2014r. (w przypadku utraty dochodu - ksero);
 • zaświadczenie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc (w przypadku podjęcia zatrudnienia);
 • decyzja o utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium + Pit 11 za 2014r.- ksero;
 • decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej);
 • decyzja o zamknięciu działalności gospodarczej.

8. Zaświadczenie lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
w okresie ostatnich dwóch miesięcy.

9. Zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 (tylko w przypadku zameldowania wnioskodawcy w innej gminie).

10. Odpis wyroku przyznającego alimenty.

11. Ksero dowodów osobistych osób pełnoletnich.

12. Ksero aktów urodzenia dzieci.


Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010, Nr 123, poz. 836
z późn. zm.).


Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)


Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią
18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią
25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
 • zawarła związek małżeński.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

 

Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2015/2016, tj. od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2014. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 571 332 321, 571 332 324OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS