Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Poniedziałek, 17 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Podstawa prawna
ŚWIADCZENIA RODZINNE


Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006  Nr 139, poz.992)

Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1456)

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 30 grudnia 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z poźn. zm.). Stan prawny uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 września 2005 r.


Akty wykonawcze do ustawy z 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r.  w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 129, poz.1058)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka ( Dz.U. z dnia 1 października)

Rozporządzenie z dnia 23  maja 2006r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz.U.Nr 95, poz 661)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach  o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 58, poz.401)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz.881 z późn. zm)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DZ.U Nr 114, poz. 950)

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 15 grudnia 2008r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego  teksu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ.U z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn.zm)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 ( Dz.U. z 2008 Nr 136, poz. 855)ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Ustawa z dnia 7 września 2007r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - tekst jednolity (Dz. U. Nr 1, poz. 7 z późn zm)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ( Dz.U. Nr 123, poz. 836)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn.zm). Tytuł II  -Pokrewieństwo,  Dział III - Obowiązek Alimentacyjny.

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. nr 237 poz.1654)

 

 
Wszystkie powyższe akty prawne do pobrania  na stronie  www.isap.sejm.gov.pl
OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS