Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Poniedziałek, 6 kwietnia 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Pomoc społeczna

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Pomoc społeczna
Bezdomność
 
Zespół do spraw bezdomności

ul. Łączna 31
41-300 Dąbrowa Górnicza

Pracownicy Socjalni:

Agnieszka Szczerba tel. wew. 395
Zdzisława Zębala tel. wew. 396
Ewelina Ciupa tel. wew. 397
Mariusz Zaremba tel. wew. 398

 

Godziny przyjmowania

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

 

 Osoby bezdomne mogą zgłosić się do pracowników socjalnych gdzie:

 • uzyskają wsparcie pracownika socjalnego
 • złożą wniosek o świadczenia pieniężne
 • otrzymają skierowanie na gorący posiłek
 • otrzymają skierowanie na schronienie
 • zostaną objęci Indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności

 

 Streetworkerzy

 

Al. Piłsudskiego 2
41-300 Dąbrowa Górnicza
III piętro, pokój nr 313

Marcin Włodek tel. wew. 393
608 452 463

 

Godziny przyjmowania

od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:00 do 9:00


W późniejszych godzinach streetworkerów można spotkać na ulicy.
Kontakt: 608 452 463

 

Streetworker Marcin pomaga na co dzień osobom bezdomnym przebywającym w różnych rejonach naszego miasta na ulicach, klatkach schodowych, boksach śmietnikowych, ławkach, węzłach ciepłowniczych itp. Jego zadaniem jest informowanie osób bezdomnych o możliwościach skorzystania z pomocy, motywowanie do zmian postaw i przekonań tych osób, niejednokrotnie również towarzyszenie tym osobom w trakcie załatwiania różnych spraw.

Streetworkerzy dbają o to by osoby bezdomne mogły:

 • skorzystać z kąpieli,
 • zjeść gorący posiłek,
 • pomagają w załatwianiu różnych spraw urzędowych: uzyskaniu dokumentu tożsamości,
 • pomagają w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego i ustaleniu terminu wizyty lekarskiej.

Streetworkerzy kierują także osoby bezdomne do:

 • specjalistów Klubu Integracji Społecznej m.in. specjalistów terapii uzależnień, psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego, prawnika.
 • w miarę potrzeb osoby bezdomne kierowane są również do specjalistów pozostałych placówek, fundacji i stowarzyszeń mających swoje siedziby na terenie miasta.

 

UWAGA!
Forma pomocy uzależniona jest od problemu, z jakim boryka się dana osoba.
Osoba bezdomna musi również wyrazić zgodę na udzielenie jej pomocy np. na pobyt
w placówce.

 

Bezdomność to jeden z poważniejszych problemów społecznych wynikających z tempa rozwoju gospodarczego, którego efektem jest pogarszająca się sytuacja materialna części społeczeństwa, doprowadzająca niejednokrotnie do utraty miejsca zamieszkania. Grupa ta charakteryzuje się brakiem wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, a tym samym znikomą szansą na znalezienie pracy na otwartym rynku pracy, co przeradza się w rozszerzającą się rzeszę osób bezdomnych. Dodatkowo w przeważającej większości grupa ta dotknięta jest problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami, powodującymi daleko posuniętą degradację społeczną.

Proces stawania się osobą bezdomną jest długotrwały i zależy od indywidualnych cech osobowych i uwarunkowań zewnętrznych. Niekorzystne połączenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych prowadzi do przechodzenia w stan bezdomności. Osoba bezdomna prezentuje zachwiany system kultury, przyjmowane normy i wartości często odbiegają od powszechnie akceptowanych. Odrzucenie obowiązujących norm społecznych, zachowania patologiczne takie jak alkoholizm, narkomania, przestępczość, zaburzenia psychiczne oraz prostytucja to najczęściej pojawiające się czynniki generujące bezdomność. Należy zaznaczyć, że bezdomność ma również czynniki obiektywne. Bezrobocie, niskie zarobki, ubóstwo, brak mieszkań komunalnych, wysokie ceny mieszkań czynszowych, niewystarczająca ilość mieszkań dla wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, czy zakładów karnych sprawia, że jednostka nie jest w stanie zapewnić sobie mieszkania wykorzystując swoje możliwości i uprawnienia. Brak odpowiednich działań ze strony państwa powoduje, że skala zjawiska bezdomności systematycznie wzrasta.

 

    

 


 

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS