Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Poniedziałek, 6 kwietnia 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Pomoc społeczna

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Pomoc społeczna
Obowiązki świadczeniobiorców
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej
są zobowiązane
do współdziałania
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Decyzja w sprawie przyznania świadczeń podejmowana jest po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Rodzinny wywiad środowiskowy 

• przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zgłaszającej się o pomoc,


• jego celem jest ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin,


• aktualizację wywiadu sporządza się w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny oraz gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie,


• w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych,


Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązane niezwłocznie poinformować organ,

który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej,

która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

 

Kontrakt socjalny

To pisemna umowa zawierana przez pracownika socjalnego z osobą ubiegającą się o pomoc. Spisywany jest w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Zawiera m.in. wyliczenie ustalonych z pracownikiem socjalnym działań, które osoba lub rodzina chcąca poprawić swoją sytuację powinna podjąć .


Odmowa przyznania świadczenia

Podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mogą stanowić:

 • brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej,
 • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego,
 • niedotrzymywanie postanowień kontraktu socjalnego,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną oraz brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.

Ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego może nastąpić w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego:

 • marnotrawienia przyznanych świadczeń,
 • celowego niszczenia przyznanych świadczeń,
 • korzystania z przyznanych świadczeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
 • marnotrawienia własnych zasobów finansowych,
 • stwierdzonych dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a faktyczną sytuacją majątkową osoby lub rodziny.
   
 

 


 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS