Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Sobota, 18 stycznia 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Stypendium i zasiłek szkolny

Stypendium szkolne

realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu  podręczników i pomocy naukowych dla uczniów (przykłady wydatków kwalifikowanych w załączeniku) oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.
 

Zasiłek szkolny

może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialna ucznia – przykładowo: długotrwała choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

 

 Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego na rok szkolny 2015/2016 będą wydawane od dnia 17.08.2015r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Aleja Piłsudskiego 2 w punkcie informacyjnym w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 9.00 do 13.00 natomiast w czwartek w godzinach od 11.00 do 16.30.
Wnioski przyjmowane będą od dnia 01.09.2015r w punkcie informacyjnym na parterze.
Termin składania wniosków mija dnia 15.09.2015r. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych termin składania wniosku mija 15.10.2015r.). W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu  podręczników i pomocy naukowych dla uczniów (przykłady wydatków kwalifikowanych w załączeniu) oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.
 

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

 

W roku szkolnym 2015/2016 pokrywane będą koszty:
1. zakupu podręczników – od lipca 2015r.
2. pozostałych materiałów szkolnych od sierpnia 2015r. – wg przykładowych wydatków materiałów kwalifikowanych
3. abonamentu internetowego– od września 2015r. do czerwca 2016r.

 

Załączniki:
1. Uchwała Nr VIII/116/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.
4. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego.OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
cookies
MIejska Sieć Szerokopasmowa
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS