Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 20 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne » Wymagane dokumenty
Specjalny zasiłek opiekuńczy

Dokumenty służące do ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy to: 

Postępowanie w sprawie o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoby wymagającej opieki;
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby wymagającej opieki;
 3. zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa zaświadczenie placówki zapewniającej całodobowąopiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o nie korzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 4. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, np. oświadczenia osób zobowiązanych do alimentacji o niemożności sprawowania opieki nad osobą wymagająca opieki, numer konta osobistego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dokument potwierdzający stan cywilny osoby wymagającej opieki,
 5. wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,
 6. dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny osoby wymagającej opieki oraz osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia z roku poprzedzającego okres zasiłkowy tj:
 • zaświadczenia lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, zawierające informacje o wysokości:

a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku;

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, zawierające w szczególności informacje o:

a)  wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c)  wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e)  wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok poprzedzający okres zasiłkowy;
 • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowym.


OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS