Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Poniedziałek, 17 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Aktywizacja zawodowa i społeczna

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Aktywizacja zawodowa i społeczna » INTEGRA program integracji zawodowej i społecznej
Podsumowanie edycji 2008


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje, iż z dniem 31.12.2008r zakończyła się realizacja pierwszej edycji Projektu „INTEGRA - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt w partnerstwie z Dąbrowskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”, które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Gwardii Ludowej 107.
 
Na realizację projektu MOPS uzyskał dotację rozwojową w wysokości 1 280 483,00 zł.

Programem objętych było 210 mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy uczestnicząc w projekcie zdobywali dodatkowe kwalifikacje oraz uczyli się, jak radzić sobie na rynku pracy. Specjaliści pomagali im nie tylko w powrocie na rynek pracy, ale także pokazywali, jak na nowo zintegrować się ze środowiskiem, oraz podejmować próby aktywnego kreowania swojego życia zarówno osobistego jak i zawodowego a zwłaszcza podejmować „walkę” o lepszą jakość życia dla siebie i swojej rodziny.

Oferta projektu kierowana była do osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu - w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawnych, osób bezdomnych, osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze.

Wsparcie w ramach projektu realizowane było za pomocą instrumentów aktywnej integracji przez zawarcie z uczestnikami projektu 212 kontraktów socjalnych i umów z Osobami Niepełnosprawnymi w ramach, których zastosowano:

Instrumenty aktywizacji edukacyjnej mające na celu podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, umożliwiających aktywizację zawodową i zdobycie przez uczestników projektu nowych kompetencji i umiejętności a co za tym idzie powrót do aktywnego życia zawodowego. W ramach tego działania zorganizowano 17 kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe:

1.Kurs Prawa jazdy kat. B oraz C – 39 osób
2.Kurs Florystyczny z obsługą kasy fiskalnej – 18 osób
3.Kurs Ochrony osób i mienia I stopnia – 3 osób
4.Kurs Opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci – 25 osób
5.Kurs J. Niemieckiego dla początkujących – 1 osoba
6.Kurs Monter instalacji wod-kan-gaz - 1 osoba
7.Kurs Podstawowe spawanie w osłonie CO2 - 1 osoba
8.Kurs Księgowość i finanse wspomagane komputerem – 2 osoby
9.Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera + HACCAP – 20 osób
10.Kurs Operator koparko – ładowarki – 12 osób
11.Kurs Murarz, tynkarz, płytkarz, posadzkarz – 5 osób
12.Kurs Masażu I i II stopnia – 1 osoba
13.Kurs Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych, kasy fiskalnej i komputera – 11 osób
14.Kurs Fryzjerstwo z obsługą kasy fiskalnej – 5 osób
15.Kurs Kucharz małej gastronomii – 16 osób
16.Kurs Komputerowy – podstawy – 18 osób
17.Kurs Język angielski dla początkujących – 6 osób


160 osób ukończyło kursy i uzyskało certyfikat, zaświadczenie ukończenia kursu lub odpowiednie świadectwo potwierdzające uzyskane w trakcie kursu kwalifikacje i umiejętności. 

Instrumenty aktywizacji społecznej 
w postaci poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego mającego na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. 
W ramach tego działania zorganizowano:
- cykl zajęć grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym - łącznie 127 osób
- cykl zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem/pedagogiem w zakresie treningu umiejętności i kompetencji społecznych, programu edukacyjno-korekcyjnego dla matek bezradnych wychowawczo i programu wsparcia psychologicznego na rzecz aktywizacji kobiet bezrobotnych, poszukujących pracy - łącznie 171 osoby.

Uczestnicy kursów, szkoleń i zajęć w trakcie ich trwania otrzymywali ciepłe posiłki lub inny poczęstunek w ramach usługi cateringowej, ponadto wszyscy podnoszący swoje kwalifikacje i umiejętności społeczno-zawodowe poprzez uczestnictwo w zajęciach, otrzymywali zwrot kosztów dojazdu do miejsca w którym odbywał się kurs czy szkolenie. W przypadku kursów które odbywały się w znacznej odległości od Dąbrowy Górniczej zapewniony został transport busem. 
Instrumenty aktywizacji zdrowotnej
w postaci uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym - formie aktywnej rehabilitacji, połączonej z elementami wypoczynku, którego celem jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej, rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego. Program turnusu zawierał elementy rehabilitacji odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności i schorzeń uczestników turnusu, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne. Oferta turnusu wzbogacona była o cykl zajęć grupowych z psychologiem w zakresie „Treningu kompetencji społecznych”. 
W turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w urokliwej górskiej miejscowości Korbielów uczestniczyło 27 osób niepełnosprawnych. 

Partner projektu
Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w ramach Partnerstwa w Projekcie „INTEGRA” zorganizowało cykl zarówno stacjonarnych jak i wyjazdowych kursów, szkoleń, zajęć, warsztatów tematycznych, wykładów, prelekcji i konsultacji indywidualnych ze specjalistami, w ramach realizacji instrumentów aktywnej integracji w zakresie wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Wsparciem w tym zakresie objętych zostało 30 osób, które uczestniczyły w:

1.szkoleniu – pomoc piekarza – 6 osób
2.szkoleniu – zdobnictwo szkła – 6 osób
3.szkoleniu – ręczne mycie samochodów – 7 osób
4.szkoleniu – pomoc biurowa z pracą przy komputerze – 12 osób
5.szkoleniu – zdobienie kartek okolicznościowych – 15 osób
6.szkoleniu – komputerowe programy użytkowe – 1 osoba
7.szkoleniu – obsługa kas fiskalnych – 4 osoby
8.szkoleniu – sprzątanie – 5 osób
9.szkoleniu – bukieciarstwo – 6 osób
10.szkolenie – zakładanie i pielęgnacja ogrodu – 12 osób
11.szkolenie – rysunek artystyczny – 14 osób
12.szkolenie – Ikebana-układanie kompozycji kwiatowych – 15 osób
13.trening umiejętności społecznych – 14 osób
14.warsztaty psychologiczne z zakresu motywacji i wyznaczania celów życiowych – 30 osób
15.kurs – j. angielski-kurs przygotowujący do egzaminu FCE – 1 osoba
16.wykład, prelekcja i konsultacje z prawnikiem – z zakresu zagadnień dotyczących osób niepełnosprawnych – 27osób
17.zajęcia aktywizacyjne z doradcą zawodowym – 30Działania o charakterze integracyjnym

W ramach działań o charakterze integracyjnym zorganizowano również dwudniową wycieczkę integracyjno-edukacyjną do Krakowa dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych. Wycieczka połączona była ze zwiedzaniem socrealistycznej Nowej Huty, klasztoru oo. Cystersów w Mogile, wyjściem do kina pod Baranami, zwiedzaniem dzielnicy żydowskiej w Kazimierzu, zwiedzaniem Synagogi Starej oraz wyjściem do Muzeum inżynierii miejskiej i wizytą w Parku Wodnym. 
Dodatkowo w ramach działań o charakterze integracyjnym uczestnicy otrzymali indywidualne karnety do fitness clubu. Celem tych działań była profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, a udział w wycieczce i zajęciach sportowych docelowo miał przyczynić się do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez wskazanie młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, poszerzenie wiedzy na temat kultury oraz zachęcenie do prowadzenia zdrowego trybu życia i wskazanie prawidłowych wzorców zachowań.


Informujemy iż w roku 2009 rusza druga edycja projektu „INTEGRA” zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej do wzięcia udziału w projekcie. 
Wszelkie informacje na temat możliwość uczestnictwa w projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych w siedzibie MOPS i w punktach terenowych.

 


 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS