Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 20 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Osoby niepełnosprawne i starsze

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Osoby niepełnosprawne i starsze
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

PZOON

Dąbrowa Górnicza,  Aleja Piłsudskiego 2
parter (po prawej stronie od głównego wejścia)
tel. (32) 261 72 12 lub 571 332 + tel. wew.

 

 

Barbara Makola wew. 370 pok. 015
Kinga Firlus - Pustuła wew. 372 pok. 010
Marta Włudarz wew. 371 pok. 014
Izabela Lasek wew. 371 pok. 014
Monika Debudaj wew. 371 pok. 014
Przemysław Krzemiński wew. 372 pok. 010

 

 


Godziny przyjmowania stron

poniedziałek, wtorek, środa, piątek   godz.  900 - 1300

czwartek  700 - 1500

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, powołany został przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i obejmuje zasięgiem swego działania powiat grodzki – Dąbrowę Górniczą.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz.162 z 2002r. ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1110.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.11.2007r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. Nr 228, poz.1681 z 2007r.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej -z dnia 18.12.2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 250, poz.1875 z 2007r).

- Ustawa z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 1446);

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014r., poz. 870);

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015r., poz. 691);

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014r., poz. 843).

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie Rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania kart parkingowych (Dz. U. z 2014r., poz. 818).


Zadania Zespołu

1. Realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zespół orzeka o:

- niepełnosprawności  - w przypadku dzieci do szesnastego roku życia 
- stopniu niepełnosprawności - w przypadku osób powyżej szesnastu lat

2. Przyjmowanie wniosków i wydawanie:

-  legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osób po 16 roku życia
-  legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła  16 roku życia
-  wydawania orzeczeń o stopniu niepełnospraności dla osób po 16 roku życia
-  wydawania orzeczeń o stopniu niepełnospraności dla dzieci do 16 roku życia

3. Sporządzanie informacji zbiorczej o realizacji zadań powiatowego zespołu.

4. Współpraca z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych-zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności.

 

Sposób załatwienia spraw

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Osoba ubiegającą się o orzeczenie składa w oryginale:

1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dla osoby składającej wniosek po raz pierwszy -  Załącznik nr 1.

2. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o ponownie ustalonym stopniu niepełnosprawności - dla osoby posiadającej orzeczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydane na czas określony. (W celu utrzymania ciągłości orzeczenia osoby zainteresowane winny składać w/w wniosek przed upływem jego ważności - nie wcześniej niż 30 dni) -  Załącznik nr 2.

3. Wniosek w sprawie ponownego wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uwzględniającego zmianę stanu zdrowia - dla osoby posiadającej prawomocne orzeczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, której stan zdrowia uległ pogorszeniu -  Załącznik nr 3.

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - w całości wypełnia lekarz prowadzącyZałącznik nr 4.

5. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dla osób do 16-tego roku życia -  Załącznik nr 5

6. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (do 16 - tego roku życia) - w całości wypełnia lekarz prowadzący -  Załącznik nr 6.
 
 
UWAGA ! POWYŻSZE DRUKI NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE !
(PIERWSZA I DRUGA STRONA NA JEDNEJ KARCIE A-4)

 
Wnioskodawca wraz z drukami wniosku i zaświadczenia lekarskiego winien złożyć kserokopie dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenie zasadnicze (karty wypisowe, wyniki istotnych badań), natomiast w przypadku powtórnego składania wniosku przedłożyć kserokopię dotychczasowego orzeczenia lub oryginał do wglądu.
 
Powiatowy Zespół wydaje również legitymacje dokumentujące niepełnosprawność.
Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
W celu uzyskania legitymacji należy złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej -  Załącznik nr 7Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć kserokopie orzeczenia oraz w przypadku osób po 16- tym roku życia jedno aktualne, niezniszczone (nieużywane) zdjęcie.
 

Członkami składu orzekającego są: lekarze, psycholog, doradcy zawodowi, pedagodzy oraz pracownicy socjalni. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w dniach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu w godzinach rannych i popołudniowych.Tryby odwoławcze
Powiatowy Zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, o ile nie uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie.

Terminy załatwienia sprawy
 do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku lub do 2 miesięcy w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych.

 

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie dnia 01.07.2014r. zmiany art. 8 ust. 1 z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2013r. poz. 1446), wnioski o wydanie kart parkingowych są przyjmowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w siedzibie zespołu.

Uprawnione do karty parkingowej są osoby zaliczone do ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności z symbolem niepełnosprawności 05-R lub 10-N lub 04-O oraz osoby zaliczone do UMIARKOWANEGO stopnia niepełnosprawności z symbolem niepełnosprawności 05-R lub 10-N lub 04-O, które uzyskały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności po wejściu w życie zmiany do w/w ustawy, czyli po 1 lipca 2014r. i spełniają przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
Art. 8 ust. 3a pkt. 1
„Kartę parkingową wydaje się: osobie zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”

Do osób uprawnionych zaliczone są osoby posiadające orzeczenie o ZNACZNYM stopniu niepełnosprawności, wydane po 1 lipca 2014r., spełniające przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), niezależnie od symbolu niepełnosprawności.

Uprawnione do karty parkingowej są także dzieci do 16 roku życia zaliczone do osób niepełnosprawnych po 1 lipca 2014r., spełniające przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Art. 8 ust. 3a pkt. 2
„Kartę parkingową wydaje się: (…) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 1446 ze zm.), karty parkingowe uzyskane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności kart, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015r.

Wniosek o wydanie karty parkingowej - Załącznik nr 8

Numer rachunku bankowego na który ma być wniesiona opłata za wydanie karty parkingowej 21 zł.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Al. Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Getin Bank 61 1560 1010 2148 1236 9177 0002
W tytule przelewu należy wpisać:
Opłata za wydanie karty parkingowej. Wpłacający: (tu wpisać imię i nazwisko osoby dla której zostanie wydana karta parkingowa)

WNIOSEK NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE WRAZ Z ORYGINAŁEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA DO WGLĄDU, 1 ZDJĘCIEM ORAZ POTWIERDZENIEM WPŁATY
 

 


Polecamy linki do następujących stron

www.rehabilitacja.zpchr.pl- Ośrodki Wypoczynkowe i Rehabilitacyjne
www.zpchr.pl- Baza Zakładów Pracy Chronionej
www.pfron.org.pl- Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
www.glusi.pl - portal dla osób niesłyszących i słabosłyszących
www.biurokarier.idn.org.pl - biuro karier osób niepełnosprawnych
www.idn.org.pl - internet dla niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.info - portal dla osób niepełnosprawnych
www.ipon.pl - internetowy portal osób niepełnosprawnych

 

 

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS