Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Poniedziałek, 17 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Osoby niepełnosprawne i starsze

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Osoby niepełnosprawne i starsze » Rehabilitacja społeczna-PFRON
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
1. O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania; 
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
2. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

3. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia – dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 16 roku życia.

4. W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymywać będą podmioty, które:

     -    nie otrzymują dotacji z budżetu państwa,
     -    nie otrzymały dofinansowania w roku poprzednim.

5. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta przez starostę z wnioskodawcą.

6. Umowa powinna zawierać:

 • oznaczenie stron umowy;
 • rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu;
 • wysokość środków Funduszu przyznanych na realizacje zadania;
 • termin rozpoczęcia realizacji zadania;
 • zakres i sposób realizacji umowy;
 • zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy;
 • warunki i termin wypowiedzenia umowy;
 • warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu;
 • sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu;
 • zobowiązanie do przedłożenia odpowiednio MOPS-DN dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania;
 • sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków.
OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS