Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Poniedziałek, 17 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne » Wymagane dokumenty
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka
Postępowanie w sprawie o przyznanie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka.
 
Ubiegając się o jednorazową zapomogę do Wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 

1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zapomogę;
2. skrócony urodzenia się dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny akt urodzenia się dziecka;
3. w przypadku dziecka przysposobionego: prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
4. w przypadku dziecka będącego pod opieką prawną: orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
5. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
6. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tj. numer konta osobistego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


W przypadku dzieci urodzonych po dniu 1.01.2013r. wymagane są również:

  • zaświadczenia lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, zawierające informacje o wysokości:

a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku;

  • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, zawierające w szczególności informacje o:

a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok poprzedzający okres zasiłkowy;
  • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowym.

 

Wraz z wnioskiem podpisywane jest  pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana zapomoga oraz w przypadku zameldowania jednego  rodziców w innej gminie zaświadczenie organu właściwego tamtej gminy o nieubieganiu się tam o zapomogę.
 « powrót

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS