Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Poniedziałek, 17 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne » Wymagane dokumenty
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

 

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

 

1. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego;

2. zaświadczenia pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów w roku 2014;

3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r.;

4. zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2014r. alimentów;

5. zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły (dot. dzieci pełnoletnich) lub ze szkoły wyższej;

6. w przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;

7. dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość;

- świadectwo pracy + Pit 11 za 2014r. (w przypadku utraty dochodu - ksero);

- umowa zlecenie +Pit 11 za 2014r. (w przypadku utraty dochodu - ksero);

- zaświadczenie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc (w przypadku podjęcia zatrudnienia);

- decyzja o utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium + Pit 11 za 2014r.;

- decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej);

- decyzja o zamknięciu działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej);

8. zaświadczenie lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
w okresie ostatnich dwóch miesięcy;

9. zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 (tylko w przypadku zameldowania wnioskodawcy w innej gminie);

10. odpis wyroku przyznającego alimenty;

11. ksero dowodów osobistych osób pełnoletnich;

12. ksero aktów urodzenia dzieci.


Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. nr 123, poz. 836 z późn. zm)

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm).
 

 

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS