Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 20 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne » Wymagane dokumenty
Dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Ubiegając się o dodatki do zasiłku rodzinnego do Wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:


Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

Ubiegający się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka rodzic dziecka powinien przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Jeżeli o ten dodatek występuje osoba inna niż rodzic osoba uprawniona, tj. opiekun prawny,  opiekun faktyczny albo osoba, która przysposobiła dziecko, powinna złożyć:

 • Kopię prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka w przypadku opiekuna prawnego dziecka;
 
 • Kopię prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie w przypadku osoby,która przysposobiła dziecko;
 
 • Zaświadczenie z sądu  o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka w przypadku opiekuna faktycznego dziecka, który wystąpił o przysposobienie dziecka.
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

 

 

Ponieważ wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny,  nie ma potrzeby przedkładania ich ponownie przy ubieganiu się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Rodzina uprawniona do zasiłku rodzinnego może otrzymać jednorazowe lub okresowe dodatki do tego zasiłku, przedkładając dodatkowo odpowiednie dokumenty. I tak osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego ubiegająca się o dodatek z tytułu:

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do wniosku  o zasiłek rodzinny dołącza:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 
 • zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 
 • zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, do wniosku  o zasiłek rodzinny dołącza:

 • dowód potwierdzający samotne wychowywanie dziecka tzn.:
  • oświadczenie o stanie cywilnym w przypadku panny lub kawalera,
  • odpis aktu zgonu małżonka w przypadku wdowy lub wdowca,
  • orzeczenie sądu w przypadku osoby rozwiedzionej lub pozostającej w separacji,
  • kserokopia zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.

W przypadku ustalenia prawa do dodatku dla osoby w wieku powyżej 50 lat, otrzymującej do 30 kwietnia 2004r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego prawo do dodatku ustala się na podstawie wniosku – Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004r. ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego, do którego należy dołączyć:

 • zaświadczenie terenowej jednostki ZUS o wypłacie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu,
 
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów.Rozpoczęcia roku szkolnego, do wniosku  o zasiłek rodzinny dołącza:

 • zaświadczenie szkoły o kontynuacji nauki w przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia.

 

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku  o zasiłek rodzinny dołącza:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny,
 
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej,
 
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.


« powrót


 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS