Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Piątek, 29 maja 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne » Wymagane dokumenty
Zasiłek rodzinny

Ubiegając się o zasiłek rodzinny do Wniosku należy dołączyć:

 1. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny ( np.: dowodu osobistego) – kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie  o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły.

Oprócz powyższych dokumentów należy przedłożyć zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w tym odpowiednio:

Zaświadczenie z właściwego  urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych w tym także dochody z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach ogólnych.
 
 • Dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok;
  • decyzja lub decyzje urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód – w przypadku osób rozliczających się z podatku w formie karty podatkowej.
 • Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym:
  • oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zaświadczenia podmiotów wypłacających te dochody; 
  • inne zaświadczenia lub dowody.
 • Dochód z gospodarstwa rolnego:
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo
  • nakaz płatniczy za ten rok lub nakazy płatnicze, jeżeli powierzchnia gospodarstwa uległa zmianie w ciągu roku, z którego ustala się dochód.
 • Alimenty otrzymywane na rzecz osób w rodzinie: 
  • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej;
  •  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej;
  • oświadczenie uprawnionego o wysokości otrzymywanych alimentów w razie otrzymywania alimentów kwocie wyższej od kwoty podanej w wyroku sądu.
    
 • Oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z roku poprzedzającego okres zasiłkowy.

 

SYTUACJE MAJĄCE WPŁYW NA ZMNIEJSZENIE DOCHODU

 • Alimenty płacone na rzecz osoby spoza rodziny (zobowiązanie zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu lub ugodą sądową):
  • kopia odpisu sądu lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
  • przekazy lub przelewy pieniężne potwierdzające wysokość płaconych alimentów (jeżeli kwota świadczonych alimentów jest wyższa od kwoty ustalonej w wyroku lub ugodzie sądowej, jako kwotę świadczonych alimentów przyjmuje się kwotę podaną w przekazach lub przelewach).
 • Pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie:
  • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty (w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, aktualnie 2009r.) wydane przez tę instytucję.
 • Utrata dochodu przez uprawnionego lub członka rodziny spowodowana:
  • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
  • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie - umowy o dzieło;
  • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemertalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
  • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

 

SYTUACJE MAJĄCE WPŁYW NA ZWIĘKSZENIE DOCHODU

Uzyskanie dochodu przez uprawnionego lub członka rodziny spowodowane:

  • zakończeniem urlopu wychowawczego;
  • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie - umowy o dzieło;
  • uzyskaniem  zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemertalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
  • rozpocęciem pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • uzyskaniem  zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

DO WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

- informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka  w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka

- kopię aktów zgonu rodziców lub lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się

- kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej

- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko


W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

 


 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS