Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 20 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Aktywizacja zawodowa i społeczna
Prace Społecznie Użyteczne

Program Prac Społecznie Użytecznych - PSU
Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej

 

Sonia Papiernik

III piętro, pok. 307

571 332 364

Godziny przyjmowania


codziennie 700 - 1500

 

REALIZOWANE ZADANIA

 • rekrutacja i kierowanie osób do wykonywania PSU,
 •  
 • naliczanie i wypłata należnych świadczeń z tytułu wykonywania PSU,
 •  
 • współpraca z instytucjami i organizacjami z terenu Dąbrowy Górniczej, do których kierowane są osoby wykonujące PSU,
 •  
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Dąbrowie Górnicej.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj Dz. U. z 2013r. poz. 674, z póź. zm.).


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 155, poz. 921).


Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj Dz. U. z 2013r., poz. 182, z póź. zm.).


Zarządzenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 23 stycznia 2015r. Nr 125.2015 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2015 rok.

 

 

UCZESTNICY PSU

Do wykonywania PSU uprawnia spełnienie jednego z poniższych warunków:


1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej oraz korzystanie ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne).


2. Uczestnictwo w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli uczestnictwo w tych formach powstało w wyniku skierowania PUP w Dąbrowie Górniczej na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

Stawka należnego świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych wynosi 8,10 zł za godzinę i będzie waloryzowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Podstawą naliczenia świadczenia jest ilość faktycznie przepracowanych godzin. Za okres choroby (udokumentowanej kopią zaświadczenia lekarskiego) osoba skierowana świadczenia nie otrzymuje. Od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe ani zdrowotne. Świadczenie wypłacane jest przez MOPS (w kasie lub przelewem na konto) w okresach miesięcznych – z dołu. Od świadczenia nie jest odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 

 

WYMIAR "CZASU PRACY"

Czas pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie dla danej osoby. Miesięczny harmonogram wykonywania prac uzależniony jest od potrzeb poszczególnego pracodawcy.

 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PSU

Prace społecznie użyteczne wykonywane są na rzecz podmiotu z terenu gminy Dąbrowa Górnicza, będącego:

 

 • jednostką organizacyjną pomocy społecznej, tj. ośrodkiem pomocy społecznej, domem pomocy społecznej, placówką opiekuńczo-wychowawczą, ośrodkiem wsparcia, ośrodkiem interwencji kryzysowej,
 •  
 • organizacją pozarządową statutowo zajmującą się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej,
 •  
 • organizacją pozarządową realizującą zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych,
 •  
 • instytucją działającą na rzecz społeczności lokalnej, nie działającą w celach maksymalizacji zysku, tj. urzędem gminy lub jednostką organizacyjną utworzoną przez gminę (np. szkołą, domem kultury, biblioteką, żłobkiem, przedszkolem).

 

 

WZORY DOKUMENTÓW

Zgłoszenie akcesu 2016


Zapotrzebowanie 2016

 

Porozumienie 2016

 


Załączniki do Porozumienia 2016:

 


Załącznik Nr 1           Karta szkolenia BHP


Załącznik Nr 2           Rodzaje prac


Załącznik Nr 3           Harmonogram


Załącznik Nr 4           Lista obecności


Załącznik Nr 5           Zgłoszenie nieobecności


Załącznik Nr 6            Karta wypadku


Załącznik Nr 7            Zakres czynności i opiniaOK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS