Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 20 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Aktywizacja zawodowa i społeczna

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Aktywizacja zawodowa i społeczna
INTEGRA program integracji zawodowej i społecznej
 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Górniczej
Al. Piłsudskiego 2,
piętro III, pok. 309
tel.  (32) 262 40 40 tel wew. 365 lub 571 332 365
e-mail: abubak@mops.com.pl
 

 

 

Program Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,

Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Poddziałanie 7.1.1,  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

współfinansowany  z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

BUDŻET PROJEKTU „INTEGRA”
W latach 2008 – 2013 budżet projektu wynosił łącznie: 5 899 249,51 zł
 
Budżet projektu na lata 2014 – 2015 wynosi : 780 329,00 zł

UCZESTNICY / UCZESTNICZKI PROJEKTU „INTEGRA”
W latach 2008-2013 objęto wsparciem 656 mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy uczestnicząc w projekcie zdobywali lub podnosili kwalifikacje oraz uczyli się, jak radzić sobie na rynku pracy.
W latach 2014 – 2015 objętych wsparciem zostanie min. 60 mieszkańców Dąbrowy Górniczej
 

CEL PROJEKTU „INTEGRA”
Głównym celem projektu jest włączenie społeczne, podniesienie poziomu integracji społecznej, podniesienie umiejętności i kompetencji ułatwiających samodzielne przezwyciężanie trudności, wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji społecznej i zawodowej, tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu lokalnych partnerstw i wspieranie już istniejących.

DLA KOGO JEST PROJEKT „INTEGRA”
Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
Narzędziem realizacji kolejnej edycji projektu będą Programy Aktywności Lokalnej (PAL) skierowane do osób dotkniętych problemem bezdomności oraz rodzin borykających się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi z terenu gminy.

CO OFERUJE PROJEKT „INTEGRA”
W ramach projektu systemowego w latach 2014-2015 planuje się realizację min.: wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, wsparcia terapeuty ds. uzależnień oraz doradcy do spraw osób niepełnosprawnych, animacji lokalnej, treningów umiejętności i kompetencji społecznych,  poradnictwa i wsparcia specjalistycznego, współpracy z przedstawicielami lokalnych podmiotów i instytucji oraz działań o charakterze środowiskowym.

POWRÓT NA RYNEK PRACY
Osoby biorące udział w projekcie uczestniczą w szeregu działań mających na celu podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, umożliwiających zdobycie nowych umiejętności, a co za tym idzie powrót do aktywnego życia zawodowego.  W ramach tego typu działań planuje się zorganizowanie zajęć w Klubie Integracji Społecznej obejmujących doradztwo zawodowe, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, terapeutą ds. uzależnień, doradcą osób niepełnosprawnych.

NOWE UMIEJĘTNOŚCI I ROZWÓJ OSOBISTY
Dla uczestniczek i uczestników projektu planuje się zorganizowanie treningów z zakresu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, które będą tematycznie dostosowane do potrzeb np. trening budżetowy, kulinarny, organizacji obowiązków domowych czy trening mający na celu poprawę relacji z bliskimi.
Ponadto planuje się zatrudnienie w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i planowanych do realizacji działań specjalistów, edukatorów i coacherów np. od kwestii równościowych – gender czy dietetyka. Poradnictwo i wsparcie będzie realizowane w formie indywidualnej lub grupowej.
Dla uczestników PAL na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz ich otoczenia planuje się zorganizowanie zajęć edukacyjno – korekcyjnych w formie wyjazdowej. Celem tej formy wsparcia będzie stworzenie dla całych rodzin możliwości wspólnego spędzania wolnego czasu , poprawę relacji, zbliżenie się do siebie oraz odkrycie potencjału wsparcia płynącego z prawidłowo funkcjonującej rodziny.

WSPARCIE SPECJALISTÓW
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie: 4 pracowników socjalnych, w tym pracownika zajmującego się sprawami osób niepełnosprawnych, 2 streetworkerów oraz animatora lokalnego.
Do zadań pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu należy świadczenie pracy socjalnej w szczególności na rzecz uczestników projektu, natomiast do zadań pracownika socjalnego zajmującego się sprawami osób niepełnosprawnych należy udzielanie informacji i porad w zakresie niepełnosprawności z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych.
Streetworkerzy zatrudnieni w Ośrodku, to pracownicy socjalni, którzy podczas pracy w terenie nawiązują kontakt z osobami bezdomnymi i przekazują im informacje na temat możliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego przez MOPS w Dąbrowie Górniczej. W odpowiedzi na przyjmowane zgłoszenia telefoniczne, streetworkerzy podejmują także działania interwencyjne, dotyczące pobytu osób bezdomnych na terenie naszego miasta.
Zatrudniony animator wspierał będzie głównie realizację przedsięwzięcia na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi m.in. poprzez: animację środowiska lokalnego, integrację grupy, a także aktywizację i edukację mieszkańców Dąbrowy, zwłaszcza uczestników i uczestniczek PAL.

ORGANIZACJA GRUP INICJATYWNYCH / KLUBÓW SAMOPOMOCOWYCH
Planuje się zorganizowanie grup inicjatywnych lub klubów samopomocowych zrzeszających osoby borykające się z podobnymi trudnościami. Celem tego działania będzie aktywizacja członków i włączanie ich w proces rozwiązywania problemów, ożywienie środowiska lokalnego.

INTEGRACJA, ZABAWA, EDUKACJA
Realizowane w ramach projektu działania o charakterze środowiskowym mają na celu rozbudzenie motywacji , przełamanie wewnętrznych barier, promocję zdrowego stylu życia, edukację ekologiczną, kształtowanie pozytywnych relacji społecznych, pobudzenie integracji społecznej, rozwijanie samodzielności życiowej, rozwój osobowości, edukację zdrowotną, naukę zasad współistnienia społecznego i poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, naukę współdziałania w grupie oraz profilaktykę przeciwuzależnieniową. W ramach tych działań organizowane będą m.in: rodzinne wycieczki umożliwiające odkrywanie regionalnych zasobów, spotkania integracyjne, wyjścia umożliwiające korzystanie z lokalnych ośrodków kultury.
 

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dąbrowy Górniczej do uczestnictwa w projekcie.


Aby wziąć udział w programie należy zgłosić sie do pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zobacz tutaj »

 

 

 


 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS